Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Uzņemšana

Kārtība un kritēriji kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.-12.klasē

Izglītojamie tiek uzņemti šādās vidējas izglītības apguves programmās:
Vispārējās vidējās izglītības “Valodas, māksla, socioloģija, uzņēmējdarbība” virziena programma;
Vispārējās vidējās izglītības “Matemātika un tehnoloģijas” virziena programma;
Vispārējās vidējās izglītības “Tehnika, tehnoloģijas, inženierzinātne” virziena programma;
Vispārējās vidējās izglītības “Inženierzinātnes un matemātika” virziena programma;
Vispārējās vidējās izglītības “Medicīna un tehnoloģijas” virziena programma.

Noteikumi par kārtību un kritērijiem, kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.-12.klasē 2024./2025. mācību gadā.

Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz izglītības iestādes kancelejā izglītības iestādes direktoram adresētu iesniegumu (turpmāk — iesniegums). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski uz e-pastu: pasts@dvvsk.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumā norāda:

  • vecāku vārdu un uzvārdu;
  • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  • izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
  • izvēlas no izglītības iestādes padziļināto kursu komplektu;
  • saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

Iesniegumam pievieno:

  • iepriekš iegūto izglītību (apliecības par vispārējo pamatizglītību) un liecības (pretendējot uz 11. vai 12.klasi) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
  • izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;
  • 2x fotogrāfijas 3×4 cm.