Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Logo EU

No 2017.gada oktobra arī Daugavpils 12.vidusskola (pašlaik Daugavpils Valstspilsētas vidusskola) ir kļuvusi par sadarbības partneri Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.  Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. 

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam izglītojamajam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai, sniedz konsultatīvo atbalstu.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 

www.pumpurs.lv

Darbs projekta „Pumpurs” ietvaros

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” mūsu skolā šajā mācību gadā iesaistīti 10 izglītojamie, strādā 8 pedagogi.

Individuālās konsultācijas un izskaidrojošais darbs notiek dažādos mācību priekšmetos – kādam jāapgūst iepriekšējos gados neapgūtais, citam vajadzīga atšķirīga pieeja mācību satura izskaidrošanā. Lielākoties,  pedagogu – konsultantu atbalsts tiek nodrošināts matemātikā un latviešu valodā. Situācijās – konflikti ar klasesbiedriem vai pedagogiem, motivācijas, pašpārliecinātības trūkums, notiek sadarbība arī ar atbalsta personālu- psihologu un sociālo pedagogu.

Ko iegūst pedagogi? Iespēju un resursus individuāli strādāt ar izglītojamo, kuram tas nepieciešams, metodiskos atbalsta līdzekļus, supervīzijas.

Izglītības iestāde regulāri informē vecākus par grūtībām un sasniegumiem darba procesā, riska situācijām, iespējamajām abpusējām atbalsta aktivitātēm.

Atsauksmes par projektā paveikto gan no pedagogiem, gan izglītojamajiem un viņu vecākiem ir pozitīvas.

Mēs ticam, ka saņemtais atbalsts ikvienam dos iespēju turpināt mācības un sasniegt iecerēto!

Turpinot darbu projekta “Pumpurs” ietvaros

2019./2020.macību gadā turpinās darbs Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Šogad ir iesaistīti 13 izglītojamie, ar kuriem individuāli strādā 8 pedagogi, notiek regulāra sadarbība arī ar skolēnu ģimenēm.

Trīs projektā iesaistītie bērni apmeklē motivāciju veicinošas nodarbības arī ārpus skolas, paplašinot redzesloku dažādās jomās.

Attīstošo spēļu klubs (biedrība “IIC DINO”) piedāvā veselīgu dzīvesveidu popularizējošas aktivitātes – vides pētīšanas pārgājienus, profesiju lomu spēles, šādā veidā risinot mācību un mācīšanās grūtības, radot izpratni par gūto zināšanu iespējamo pielietojumu ikdienā. Interesants un saistošs pasākums tika piedāvāts un organizēts arī mūsu izglītības iestādē.

Daugavpils Lietišķo sieviešu klubs “OLIVIA” ir ieinteresējis ar nodarbībām “Dzīvo!” – radoša darbošanās un sarunas par sportu, veselību, biznesu, hobijem nākotni.

Vērtīgu pieredzi ir guvusi meitene, apmeklējot fotokursus “Marta”, šī projekta ietvaros.

Izglītojamie un viņu vecāki individuālās nodarbības uzskata kā produktīvu darbu ar pozitīvu rezultātu.

Izglītības iestādes projekta koordinators  I.Bogatā

2020./2021. mācību gads projekta “Pumpurs” ietvaros

2020./2021.macību gadā mūsu izglītības iestādē turpinās darbs Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Šogad ir iesaistīti 22 5.-12.klašu izglītojamie, ar kuriem individuāli strādā 10 pedagogi, semestra sākumā izveidojot individuālo atbalsta plānu, izvērtējot mācību pārtraukšanas riskus un paredzot nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai, sniedzot konsultatīvo atbalstu. Lielākoties, pedagogu – konsultantu atbalsts tiek nodrošināts matemātikā un latviešu valodā. Nepieciešamības gadījumā pedagogi nodrošina konsultācijas arī, strādājot attālināti. Notiek regulāra sadarbība arī ar skolēnu ģimenēm.

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni  Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros, mūsu pilsētā tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. 12.klases izglītojamās izmanto šo iespēju un apmeklē nodibinājuma Dakini Fonds nodarbības “Māksla dzīvot harmonijā”.

Izglītojamie un viņu vecāki individuālās nodarbības uzskata kā produktīvu darbu ar pozitīvu rezultātu.

Izglītības iestādes projekta koordinators  I.Bogatā

Atskatoties uz 2020./2021. mācību gada 1.semestrī paveikto

Atskatoties uz 2020./2021.mācību gada 1.semestrī paveikto Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros, var secināt, ka darbs ir bijis produktīvs un rezultatīvs. Individuāls atbalsts tika sniegts 22 izglītojamajiem, darbā iesaistījās 9 pedagogi. Noslēdzot pusgadu, tikāmies ar skolēniem un viņu vecākiem, sazinoties Zoom platformā un telefoniski, lai runātu par paveikto – grūtībām, sasniegumiem. Lielākajai daļai skolēnu ir uzlabojies zināšanu un sekmju līmenis, pedagogi ir spējuši ieinteresēt, motivēt konkrētā mācību priekšmetā un darba procesā kopumā. Lielākās neērtības radīja nodarbības attālināti, darbs ar tehnoloģijām.

Vairums skolēnu un viņu vecāki ir izteikuši vēlmi turpināt sadarboties ar pedagogiem individuāli šī projekta ietvaros. 2.pusgadā tiek plānots piesaistīt vairāk skolēnu, konsultācijas nodrošinot 27 bērniem.

Paldies par sadarbību, darbu , atbalstu izglītības iestādes vadībai, projektā iesaistītajiem pedagogiem un koordinatoram pašvaldības līmenī!

Lai veiksmīgs un produktīvs jaunais posms – 2.mācību pusgads!

Turpmāk projekta darbu izglītības iestādē koordinēs pedagogs I.Ivana

Informāciju sagatavoja pedagogs I.Bogatā

4.01.2021.

No 2021./2022. mācību gada projekta PuMPuRS atbalsts būs pieejams arī 1.–4. klases skolēniem

Lai visiem skolēniem palīdzētu mazināt Covid-19 pandēmijas laika ierobežojumu radīto negatīvo ietekmi, no 2021./2022. mācību gada Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) atbalstu varēs saņemt arī 1.–4. klases skolēni. Turklāt projekta īstenošanas laiks pagarināts par 12 mēnešiem un ilgs līdz 2023. gada 31. decembrim.

Līdz šim projektā PuMPuRS atbalstu varēja saņemt 5.–12. klases skolēni, tomēr Covid-19 pandēmijas laikā secināts, ka attālināto mācību laikā grūtības sekmīgā mācību satura apguvē var rasties arī jaunākiem skolēniem, jo viņiem vēl nav attīstītas un nostiprinātas pašvadības mācīšanās prasmes, t.i., spējas patstāvīgi organizēties mācībām, saprast uzdevumus un tos izpildīt. Līdz ar to arī 1.-4. klases skolēniem var veidoties psihoemocionālas problēmas un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riski. Lai preventīvi mazinātu stresu un mācīšanās diskomfortu, kā arī lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana būtu vēl efektīvāka, no 2021. gada 1. septembra mūsu skolā atbalstu saņem 11 sākumskolas izglītojamie.

Sākotnēji bija plānots īstenot projektu līdz 2022. gada 31. decembrim, tomēr, lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatības izraisītās krīzes sekas un lai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamie turpinātu saņemt nepieciešamo atbalstu, pieņemts lēmums pagarināt projektu par 12 mēnešiem – līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta PuMPuRS ietvaros bērniem un jauniešiem tiek veidots individuāls atbalsta plāns, lai sniegtu kompleksu nepieciešamo atbalstu, kas ir būtisks gan attālināto mācību laikā, gan atsākot klātienes mācības.

Plašāka informācija par ESF projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” PuMPuRS – www.pumpurs.lv

Izglītības iestādes projekta koordinators Inese Ivana

ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 2022./2023.m.g.

Šajā mācību gadā Daugavpils Valstspilsētas vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Projekta ietvaros 43 izglītojamiem 1.semestrī tiek sniegts individuālais atbalsts, stiprināta motivācija iegūt izglītību, mazināts risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Visā valstī skolēniem ir ļoti būtiski saņemt atbalsta pasākumus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai. Projekta aktivitātēs 1.sem. iesaistīti 16 skolotāji. Projekts dod iespēju 1.-12. klašu skolēniem saņemt individuālas konsultācijas dažādos mācību priekšmetos: latviešu valodā, krievu valodā, vācu valodā, matemātikā un citos priekšmetos, ka arī konsultācijas ar psihologu.

Skolēni, viņu vecāki un skolotāji darba rezultātus vērtē pozitīvi. Daudziem skolēniem vērojamas pozitīvas izmaiņas attieksmē pret mācībām, samazinās zemu vērtējumu skaits.

Liels paldies projekta PuMPuRS komandai par ieinteresētību un sadarbību mūsu kopīgajā darbā – atbalstošās skolas vides veidošanā!

Izglītības iestādes projekta koordinatore Inese Ivana

Māksla dzīvot harmonijā…

Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni  Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ietvaros, mūsu pilsētā tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

12.klases izglītojamā Lovisa izmantoja šo iespēju un apmeklēja nodibinājuma Dakini Fonds nodarbības “Māksla dzīvot harmonijā”.

Paldies, Lovisa, par uzaicinājumu un iespēju baudīt Tava “darba augļus” noslēguma pasākumā – izstādē Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolā “Saules skola”!

“Trīs gada tumšākos mēnešus – novembri, decembri un janvāri – man bija iespēja pavadīt radošā un krāsainā vidē. Pateicoties projektam “Pumpurs”, apmeklēju nodarbības “Māksla dzīvot harmonijā”, kuru ietvaros varēju apgūt daudz noderīgu prasmju. PIKC Dizaina un mākslas vidusskolas SAULES SKOLA pasniedzēja Marta Bižāne mācīja fotografēt, vairāk pastāstot par mobīlajā telefonā pieejamajām funkcijām, parādot fotoaparāta īpašības, kas padara fotogrāfiju “dzīvāku”. Marta labprāt dalījās arī savās zināšanās par meditāciju.Pasniedzēja no Daugavpils Universitàtes Žanna Vērdiņa mācīja sagatavot dekorācijas, lai varētu izrotāt gan māju Ziemassvētku noskaņās, gan radīt svētku sajūtu fotogrāfijās.

Bija arī aktiermākslas nodarbības, kuras vadīja Daugavpils teātra aktrise Natālija Kotona, dejas kustības mākslas nodarbības, tējas ceremonija, gleznošana un dažas nodarbības ar fizioterapeitu par pareizu stāju un gaitu.

Liels prieks, ka man bija iespēja piedalīties šajā projektā, jo iegūtās zināšanas un prasmes lieti noderēs dzīvē!”, L.Ķerubine.

Informāciju sagatavoja skolotāja I.Bogatā, 12.a klases izglitojamā L.Ķerubine