Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola
Search
Close this search box.

Kārtība un kritēriji kādā izglītojamie tiek uzņemti 10.-12.klasē 2022./2023.mācību gadā

  Izglītojamie tiek uzņemti šādās vidējas izglītības apguves programmās:
  Vispārējās vidējās izglītības “Valodas, māksla, socioloģija, uzņēmējdarbība” virziena programma;
  Vispārējās vidējās izglītības “Matemātika un tehnoloģijas” virziena programma;
  Vispārējās vidējās izglītības “Tehnika, tehnoloģijas, inženierzinātne” virziena programma;
  Vispārējās vidējās izglītības “Inženierzinātnes un matemātika” virziena programma;
  Vispārējās vidējās izglītības “Medicīna un tehnoloģijas” virziena programma.

  Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz izglītības iestādes kancelejā izglītības iestādes direktoram adresētu iesniegumu (turpmāk — iesniegums). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski uz e-pastu:12.vsk@ip.daugavpils.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
  Iesniegumā norāda:

  • vecāku vārdu un uzvārdu;
  • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu;
  • izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
  • izvēlas no izglītības iestādes padziļināto kursu komplektu;
  • saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

  Iesniegumam pievieno:

  • iepriekš iegūto izglītību (apliecības par vispārējo pamatizglītību) un liecības (pretendējot uz 11. vai 12.klasi) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;
  • bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);
  • izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.

  Dokumentu pieņemšana, pretendējot uz vietu 10.klasē, notiek skolas kancelejā darba dienās no 17.06.2022. no plkst. 9.00 līdz 16.00.

  Ar pilnu kārtību un kritērijiem kādā izglītojamie tiek uzņemti Daugavpils 12.vidusskolas 10.-12.klasē 2022./2023.mācību gadā Jūs varat iepazīties šajā dokumentā.(PDF formāts)