Doties uz saturu
Daugavpils Valstspilsētas vidusskola

Mērķis un misija

Misija

Mūsdienīga vidusskola, kura sniedz kvalitatīvu izglītību materiāli – tehniski nodrošinātā un estētiski sakoptā vidē, pamatojoties uz humānisma, demokrātisma un zinātniskuma principiem.

Vīzija par izglītojamo

Veicināt sabalansētu un nākotnes vajadzībām aktuālu prasmju kopuma veidošanos uz bērnu centrēta izglītības procesa īstenošanā.

Moto

Iededz gaismu sevī un citos!

2021./2022. mācību gada prioritātes:

  • Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartu –  izglītības mūsdienīgai lietpratībai – īstenošana 2.,5., 8.un 11. klasēs,  atbilstoši pārmaiņām valsts izglītības pieejā un saturā
  • Iekļaujošās izglītības veicināšana
  • Izglītojamo pašnovērtējuma izmantošana mācību stundā kā pašvadītas mācīšanās sastāvdaļa
  • Izglītības iestādes vērtību –  atbildība, cilvēka cieņa, ģimene, latviešu valoda  – iekļaušana mācību procesā